top of page

Warunki & Regulacje

 

Witamy na pewexonline.com ("Pewexonline", "Platforma", "my", "nas", "nasz"). Niniejsze Warunki Korzystania ("Warunki") regulują dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej oraz usług. Korzystając z pewexonline.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, prosimy nie korzystać z naszej Platformy.

 

1. Akceptacja Warunków

 

1.1 Korzystając z Pewexonline.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych Warunków, naszej Polityki Prywatności oraz wszelkich dodatkowych warunków, które mogą mieć zastosowanie do konkretnych sekcji Platformy lub produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Platformy.

 

1.2 Jeśli korzystasz z Platformy w imieniu organizacji, wyrażasz zgodę na te Warunki dla tej organizacji i obiecujesz, że masz uprawnienia do zobowiązania tej organizacji do przestrzegania tych Warunków. W takim przypadku "ty" i "twój" będą odnosić się do tej organizacji.

 

2. Zmiany w Warunkach

 

2.1 Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tych Warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu na Platformie. Twoje dalsze korzystanie z Platformy po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie Warunków.

 

2.2 Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach w tych Warunkach poprzez opublikowanie powiadomienia na naszej stronie internetowej lub skontaktowanie się z Tobą za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Twoje dalsze korzystanie z Platformy po takim powiadomieniu oznacza akceptację zmian.

 

3. Konta Użytkowników

 

3.1 Rejestracja: Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Platformy, możesz być zobowiązany do utworzenia konta. Zgadzasz się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji oraz aktualizować takie informacje, aby były dokładne, aktualne i kompletne. Nieprzestrzeganie tego stanowi naruszenie tych Warunków, co może skutkować natychmiastowym zakończeniem Twojego konta.

 

3.2 Bezpieczeństwo Konta: Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta oraz za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie. Zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o wszelkim nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

 

3.3 Zakończenie Konta: Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twojego konta lub dostępu do jakiejkolwiek części Platformy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeśli naruszysz te Warunki. Po zakończeniu Twoje prawo do korzystania z Platformy natychmiast ustanie.

 

4. Akceptowalne Korzystanie

 

4.1 Zakazane Działania: Zgadzasz się nie korzystać z Platformy w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych, w tym między innymi:

Naruszanie jakiegokolwiek lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego prawa lub regulacji.
Naruszanie praw własności intelektualnej innych osób.
Przesyłanie jakiegokolwiek szkodliwego kodu, wirusa lub oprogramowania.
Zakłócanie działania Platformy.
Angażowanie się w jakiekolwiek działania, które mogą uszkodzić lub zaszkodzić Pewexonline.com lub jego użytkownikom.
Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywe stwierdzanie lub w inny sposób fałszywe przedstawianie swojego związku z jakąkolwiek osobą lub podmiotem.
Gromadzenie lub przechowywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody.

 

4.2 Treści Użytkowników: Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie treści, które zamieszczasz lub przesyłasz za pośrednictwem Platformy. Przesyłając treści, udzielasz Pewexonline.com niewyłącznej, wolnej od tantiem, ogólnoświatowej, wieczystej licencji na korzystanie, reprodukcję, modyfikację i dystrybucję takich treści we wszelkich formatach medialnych i za pośrednictwem wszelkich kanałów medialnych.

 

4.3 Monitorowanie i Egzekwowanie: Zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy obowiązku, monitorowania transakcji i komunikacji, które mają miejsce za pośrednictwem Platformy. Jeśli stwierdzimy, według naszego wyłącznego uznania, że Ty lub inny użytkownik naruszyliście te Warunki lub że takie działanie jest konieczne do ochrony Platformy, naszych użytkowników lub z innych powodów, możemy ostrzegać użytkowników, zawieszać lub zakończyć konta, lub podejmować inne odpowiednie działania.

 

5. Własność Intelektualna

 

5.1 Własność: Platforma i jej cała zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, teksty, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio, oraz projekt, wybór i aranżacja tego wszystkiego) są własnością Pewexonline.com, jego licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

 

5.2 Znaki Towarowe: Nazwa Pewexonline.com, logo i wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi Pewexonline.com lub jego podmiotów powiązanych lub licencjodawców. Nie możesz używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Pewexonline.com.

 

5.3 Opinie: Jeśli dostarczysz Pewexonline.com jakiekolwiek opinie lub sugestie dotyczące Platformy, niniejszym przyznajesz Pewexonline.com wszelkie prawa do takich opinii i zgadzasz się, że Pewexonline.com ma prawo do wykorzystywania i w pełni wykorzystywania takich opinii i powiązanych informacji w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny.

 

6. Prywatność

 

6.1 Polityka Prywatności: Twoje korzystanie z Platformy jest również regulowane przez naszą Politykę Prywatności, którą można znaleźć pod adresem https://www.pewexonline.com/en/privacy-policy. Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z opisem w Polityce Prywatności.

 

7. Oświadczenia i Ograniczenia Odpowiedzialności

 

7.1 Oświadczenia: Platforma jest dostarczana na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności". Pewexonline.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania Platformy lub informacji, treści lub materiałów zawartych na Platformie.

 

7.2 Ograniczenie Odpowiedzialności: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Pewexonline.com, jego podmioty powiązane, oficerowie, dyrektorzy, pracownicy, agenci, licencjodawcy i dostawcy usług nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z korzystania z lub niemożności korzystania z Platformy, w tym między innymi za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne i wtórne szkody, nawet jeśli Pewexonline.com został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

7.3 Wyjątki: Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

 

8. Odszkodowanie
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Pewexonline.com, jego podmioty powiązane oraz ich odpowiednich oficerów, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, wyrokami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem tych Warunków lub korzystaniem z Platformy, w tym między innymi z Twoimi Treściami Użytkownika, jakimkolwiek użyciem zawartości, usług i produktów Platformy innym niż wyraźnie autoryzowane w tych Warunkach lub korzystaniem z jakichkolwiek informacji uzyskanych z Platformy.

 

9. Prawo i Jurysdykcja

 

9.1 Prawo Właściwe: Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, bez względu na jego zasady kolizji praw.

 

9.2 Jurysdykcja: Wszelkie sprawy sądowe, działania lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub Platformą będą wszczynane wyłącznie w federalnych lub stanowych sądach znajdujących się w stanie Nowy Jork. Zgadzasz się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Nowy Jork w celu prowadzenia wszelkich takich roszczeń lub sporów.

 

9.3 Zrzeczenie się prawa do procesu sądowego: Niniejszym zrzekasz się prawa do procesu sądowego w jakiejkolwiek sprawie lub postępowaniu wynikającym z lub związanym z niniejszymi Warunkami.

 

10. Różne

 

10.1 Rozdzielność: Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

10.2 Całość Umowy: Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Pewexonline.com dotyczącej korzystania z Platformy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Pewexonline.com dotyczące korzystania z Platformy. Wszelkie dodatkowe lub odmienne warunki zaproponowane przez Ciebie w jakiejkolwiek akceptacji lub innym dokumencie są niniejszym odrzucone, chyba że wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez Pewexonline.com.

 

10.3 Zrzeczenie się: Brak wyegzekwowania przez Pewexonline.com jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

10.4 Przekazanie Praw i Obowiązków: Pewexonline.com może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków bez Twojej zgody. Nie możesz przekazać swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 

10.5 Beneficjenci Stron Trzecich: Niniejsze Warunki nie przyznają żadnych praw ani środków zaradczych żadnej osobie innej niż Ty i Pewexonline.com.

 

10.6 Powiadomienia: Wszystkie powiadomienia, żądania, żądania i inne komunikaty wynikające z niniejszych Warunków będą pisemne i należycie zaadresowane do Pewexonline.com na dane kontaktowe podane poniżej.

 

11. Informacje Kontaktowe
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem:

Email: support@pewexonline.com
Adres korespondencyjny: PEWEX GROUP INC, 65 E Hoffman Ave #1913, Lindenhurst, NY 11757

Ostatnia Aktualizacja 20 Maj 2024

Customer Care

Pewexonline.com is part of Pewex Group Inc. The website specialize in offering a variety of items, including cosmetics, and other goods. It seems to market itself as a modern extension of traditional Polish commerce, providing a wide range of products and services accessible online.

Privacy & Safety

Pewexonline.com is committed to safeguarding the privacy and safety of its customers. We ensure that all personal information is used, stored, and protected with the utmost care and security. Our privacy policy outlines the use of third-party banking for payment verification, data collection practices, and post-purchase communication.

Payment Methods

Payment Methods


  • Secure Online Payments

    Credit / Debit Cards

    PAYPAL

    Offline Payments

Wholesale Inquiries

For wholesale inquiries, Pewexonline.com welcomes retailers interested in selling our exceptional products. We provide comprehensive information and support to promote business growth and expansion. Join us in delivering quality products to a global audience.

bottom of page